• Krúžková činnosť

     • Náš krúžok má síce názov Tvorba školského časopisu, ale na to, aby sme vedeli napísať kvalitné články, potrebujeme mať aj kvalitné zážitky :-)

      A tak sme sa napr. rozhodli zapojiť do akcie p. Slamkovej - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Podstatou akcie je motivovať ľudí k vzájomnej spolupatričnosti a k pomoci nielen svojim blízkym, ale každému človeku, ktorý našu pomoc potrebuje.  Každý z nás niečo priniesol - potraviny, kozmetiku, krížovky ... Prinesené veci sme spoločne zabalili do menších i väčších vianočných balíčkov pre starkých z DSS v Bánovciach nad Bebravou.

      Ďalšou našou "krúžkovou akciou" bolo pečenie medovníkov na DOD. My sme napiekli "podklad" a naši nádejní spolužiaci si ho už dozdobia sami - 3. 12. u nás :-)

     • Deň otvorených dverí

     • Riaditeľstvo Cirkevnej SOŠ pozýva žiakov a rodičov na DOD, ktorý sa uskutoční 2. 12. 2019 v priestoroch školy (Farská 5, Bánovce nad Bebravou)  v čase 8:00 - 16:00. Poskytneme Vám informácie o možnostiach štúdia a prijímacích skúškach na našej škole, môžete si prezrieť priestory školy a stretnúť sa s pedagógmi. Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Hodina deťom

     • Dňa 14. 11. sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Naše žiačky vyzbierali vďaka štedrým darcom v meste 210 eur.  Zbierku v Bánovciach mal pod patronátom DSS Archa.

     • Projekt Šafran

     • ... nám má pripomenúť detské obete holokaustu. Najprv sme si formou výkladu pripomenuli faktografické údaje o holokauste,  následne jedna zo študentiek reprodukovala prečítané beletristické diela týkajúce sa tejto témy,  a napokon sme zasadili krokusy, ktoré vykvitnú koncom januára  (27.  1. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu).

     • Milé pozvanie do ZŠ v Uhrovci

     • Keďže ako novovzniknutá škola nemáme vlastnú knižnicu,  nemohli sme sa sami zúčastniť súťaže Medzinárodný deň školských knižníc, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica. Preto sme sa potešili, keď nás oslovila ZŠ z neďalekého Uhrovca a ponúkla nám možnosť zúčastniť sa na ich programe s názvom „Nechaj dobro prechádzať svojou dlaňou“.

      Dňa 28. 10. 2019 sme teda nasadli do autobusu a zavítali do ZŠ v Uhrovci. Čakalo nás srdečné privítanie pána riaditeľa a pani zástupkyne, dievčatá v krojoch nám zahrali i zaspievali  na ľudovú nôtu a navyše nás ponúkli vlastnoručne upečeným chlebom.

      Milo prekvapení sme sa zamiešali medzi miestnych deviatakov a započúvali sme sa do výkladu o živote a diele J. G. Tajovského. Pani učiteľka slovenského jazyka nás pútavo oboznámila s poviedkami starootcovského cyklu, s poviedkami zo života dedinského kolektívu, ale aj so známymi dramatickými dielami. Na odľahčenie sme si v menších skupinkách následne zahrali pexeso a poskladali puzzle - Tajovského portrét. Všetky vypočuté informácie sa nám neskôr zišli na súťažnom kvíze. Ani sme sa nenazdali a už sme sedeli v „divadle“ – siedmaci nám vlastnoručne zhotovenými bábkami priblížili Tajovského veselohru Ženský zákon. Divadelné predstavenie zvládli vynikajúco: napriek ťažkému textu (originál od Tajovského) sa sústredili aj na jeho prednes, dodali hre vlastný punc a srdečný potlesk publika si naozaj zaslúžili. Samozrejme, treba oceniť aj prácu pedagógov, ktorí žiakov viedli a pripravovali, zostavili scenár hry, premysleli a pripravili materiál na bábky i divadelné kulisy, nacvičovali divadlo so žiakmi, pripravili kvíz, atď. Variabilný, dobre premyslený aj zrealizovaný program potvrdil  heslo predstavujúce jeho názov - dlaňami všetkých spomenutých naozaj dobro prechádzalo ... a čo je ešte dôležitejšie - šírilo sa ďalej.

      Našu návštevu sme zakončili v miestnom regionálnom múzeu, kde sa nám s hrdosťou na svoju obec prihovorila miestna kultúrna pracovníčka.  Pomocou jej slov sme poznávali históriu Uhrovca, kultúrne i vzdelávacie aktivity,  v rámci prehliadky múzea sme zasa obdivovali ľudové tradície a šikovnosť miestnych remeselníkov.

      Popri bohatom kultúrnom a vzdelávacom programe, ktorý pre nás (študentov CSOŠ), ale aj pre svojich žiakov  Základná škola v Uhrovci pripravila oceňujeme najmä možnosť osobného kontaktu s inými žiakmi, ako aj možnosť spoznať okolie Bánoviec nad Bebravou.

     • Spoznávame okolie - v galérii a v karneri...

     • V rámci predmetu metodika edukačných činností sme zorganizovali exkurziu do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.  Čo nového sme sa dozvedeli?  To, ako fungovala galéria kedysi (ťažkosti pri získavaní priestorov a tvorbe zbierok) a ako funguje dnes. Presvedčili sme sa, že súčasťou galérie nie sú len obrazy, ale aj sochy, keramika, príp. šperky. Vďaka stálej expozícii - z krajinomaľby a zátišia Bazovského  - sme spoznávali jeho tvorbu: spočiatku maľoval realisticky, neskôr si vytvoril vlastný štýl, t. j. používal teplé farby, v jeho obrazoch sa opakujú symboly – slnko, mesiac, lastovičky a námet často čerpal zo života ľudu. Na rad prišla aj tvorivá činnosť – vlastná kresba pastelom: niektorí sa inšpirovali obrazmi Bazovského, iní vlastnou fantáziou.

      Okrem toho nás v tento deň srdečne privítal sprievodca sakrálnej pamiatky - Karner sv. Michala a popri „prechádzke“ centrom mesta sme sa zamerali na zachované archeologické objekty, resp. ich doloženie v rámci dlažby, príp. prezentáciu formou presklených vitrín. Takto sme si ozvláštnili vyučovanie a získali  skúsenosti, ktoré neskôr využijeme v našej pracovnej náplni.