•  

   Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux 

   v Bánovciach nad Bebravou

    

                                                                           Kritériá

   prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ na študijný odbor

   7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7661 M sociálno–výchovný pracovník

    pre šk. r. 2020/2021

    

   Riaditeľka Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou v zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákono dňa 23. 1. 2020  zverejňuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka:

    

   Študijný odbor:                  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

   Dĺžka štúdia :                      4 roky /denné štúdium/

   Počet žiakov:                       15 

    

   Študijný odbor:                  7661 M  sociálno–výchovný pracovník

   Dĺžka štúdia :                      4 roky /denné štúdium/

   Počet žiakov:                        15

    

   1. Forma  prijímacej skúšky:  písomná
   • 1. termín prijímacej skúšky : 11. 5. 2020
   • 2. termín prijímacej skúšky:  14. 5. 2020
     
   1. Obsah  prijímacej skúšky:

   Žiak vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov pre študijný odbor 7646 M vychovávateľsko –opatrovateľská činnosť a 7661 M sociálno-výchovný pracovník

   • slovenský jazyk a literatúra
   • biológia

    

   1. slovenský jazyk a literatúra
    Písomný test
    Čas skúšky : 45 minút
    Počet otázok : 20
    Maximálny počet bodov:40
     
   2. biológia
    Písomný test
    Čas skúšky : 45 minút
    Počet otázok : 20
    Maximálny počet bodov:40
    Úlohy budú zostavené v súlade s obsahom a rozsahom učiva základnej školy.

   V predmete biológia bude obsahom skúšky učivo 7. ročníka ZŠ / biológia človeka/
             

   1. POSTUP HODNOTENIA V PRIJÍMACOM KONANÍ
     
    Pre stanovenie poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov sa stanovuje tento postup:
      
    Žiak  získa body za:
   1. Prijímaciu skúšku  z predmetu slovenský jazyk a literatúra                  (40 bodov)
     
   2. Prijímaciu skúšku  z predmetu biológia                                                   (40 bodov)
    / žiak musí získať spolu min. 16 bodov za prijímacie skúšky/
   3. Priemer známok z 2. polroka 7., 8. roč. a z 1. polroka 9. roč. ZŠ (z vyuč. predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia)
     
   4. Body za prospech v ZŠ:                                                                             (50 bodov)

    

   Priemer

   BODY

   1,0

   50

   1,2

   45

   1,4

   40

   1,6

   35

   1,8

   30

   2,0

   25

   2,2

   20

   2,4

   15

   2,6

   10

   2,8

   5

   nad 2,8

   0

    

    Výsledky celoslovenského Testovania 9 -2020 (40 bodov

    
   Z každého predmetu môže žiak  získať max 20 bodov
    

   Získané percentá v predmete

   BODY

   Získané percentá v predmete

   BODY

   100%

   20

   50%

   10

   95%

   19

   45%

   9

   90%

   18

   40%

   8

   85%

   17

   35%

   7

   80%

   16

   30%

   6

   75%

   15

   25%

   5

   70%

   14

   20%

   4

   65%

   13

   15%

   3

   60%

   12

   10%

   2

   55%

   11

   5%

   1

    

   Za úspešnú účasť  v predmetových olympiádach získa žiak nasledovné bodové ohodnotenie:
   okresné kolo                     1. - 3. miesto                                                             3 body
   krajské kolo                      1. - 3. miesto                                                             5 bodov
   celoslovenské kolo           1. - 3 miesto                                                              10 bodov

   (Pre každý predmet sa berie len najlepší výsledok. Je potrebné doložiť hodnoverný doklad)


   Za úspešnú účasť v  biblickej olympiáde získa žiak nasledovné bodové ohodnotenie,       

   dekanátne kolo           1. - 3. miesto                                                                 5 b
   diecézne kolo             1.-  3. miesto                                                                10 bodov
   celoslovenské kolo    1. - 3 miesto                                                                 15 bodov

   Za úspešnú účasť (1.-3. miesto) v krajských a vyšších súťažiach

   v rôznych záujmových oblastiach / individuálne/                                                                                                                                                                                                                                            5 bodov
   (Je potrebné doložiť hodnoverný doklad – diplom) 

    

   1. STANOVENIE PORADIA ÚSPEŠNOSTI

   Pri rovnosti celkového súčtu bodov získaných v prijímacom konaní budú uchádzači prednostne prijímaní v nasledujúcom poradí:

   1. Uchádzač so zníženou pracovnou schopnosťou.
   2. Uchádzač, ktorý získal lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške.
   3. Uchádzač s lepším hodnotením za celkový prospech zo ZŠ.
   4. Uchádzač, ktorý získa lepšie hodnotenie za Testovanie 9 zo SLJ.
     
    Z poradia vypadávajú žiaci, ktorí mali na konci  8. roč. a v 1. polroku 9. roč. ZŠ zníženú známku zo správania a tiež žiaci, ktorí  mali v 1. polroku 9. ročníka nedostatočnú  známku.
     
    5. Uchádzač, ktorý získal v celoslovenskom testovaní žiakov 9 v každom predmete najmenej 90% bude prijatý bez prijímacej skúšky. 
   1. Prijatí nebudú uchádzači, ktorí nedosiahnu v celkovom súčte aspoň 50 bodov.

     

   1. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie, nemôže byť prijatý žiak s ťažkým stupňom dyslexie, dysgrafie a dysortografie.

    

   1. V zmysle vnútorného štatútu školy si zriaďovateľ  vyhradzuje právo prijať do každej prvej triedy CSOŠ troch žiakov, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky, na základe vlastných kritérií.

    

   Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas žiaka a jeho rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.