• sociálno-výchovný pracovník

    • Po úspešnom ukončení štúdia v danom odbore nájde absolvent uplatnenie v pracovných pozíciách ako administratívny pracovník v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb, v školských zariadeniach  a v školskom klube detí alebo ako pracovník v centre voľného času. Môže pôsobiť aj ako súkromný podnikateľ na poli poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb. Uplatnenie nájde tiež ako zamestnanec na obecných, okresných , mestských a krajských úradoch a úradoch práce.

     Dĺžka štúdia: 4 roky

     Ukončenie štúdia: maturitné vysvedčenie