• Výberové konanie

  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského  úradu PaedDr. Petrom Buranským v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a  katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014 vyhlasuje

    

   výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux, Farská 5,

   957 01 Bánovce nad Bebravou

           

   Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

   • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
   • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
   • vykonanie prvej atestácie
   • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
   • občianska a morálna bezúhonnosť
   • zdravotná spôsobilosť  (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
   • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
   • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
   • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný - žijúci v platnom manželstve
   • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky
   • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo
   • pozitívny vzťah k deťom a mládeži
   • znalosť všeobecnej školskej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo

   Požadované doklady:

   • prihláška do výberového konania
   • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   • profesijný životopis
   • doklad o pedagogickej praxi  minimálne na 5 rokov – originál
   • doklad o prvej atestácií – originál resp. overená kópia
   • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál
   • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti : telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti - originál
   • maturitné vysvedčenie resp. iný doklad potvrdzujúci spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku  (originál resp. overená kópia)
   • krstný  list resp. výpis z krstnej matriky – originál
   • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný - originál
   • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača - originál
   • koncepcia rozvoja cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program  školy (písomne)
   • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania          v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
   • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

    

   Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne  najneskôr do  22. 10. 2019

    na adresu:

                      Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

                      Diecézny školský úrad

                      Námestie Jána Pavla II. č. 7

                      P.O.Box 46 A

                      950 50 Nitra

    

   Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. prezentačnej pečiatke biskupstva

    

   Obálku označiť heslom na prednej strane vľavo:

    

     Výberové konanie  CSOŠ sv. Terézie z Lisieux  - NEOTVÁRAŤ“

    

    

    

                                                                              PaedDr. Peter Buranský

                                                                                     riaditeľ DŠÚ      

   V Nitre  23. septembra 2019

    

    

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje