• Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux 

    v Bánovciach nad Bebravou

     

    Kritériá

    prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ na učebný odbor

    biochemik – mliekarská výroba pre šk. rok 2020/2021

     

    Riaditeľka Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou v zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   dňa 23.1. 2020  zverejňuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka učebného odboru 2987 H 01 biochemik mliekarenská výroba:

    • úspešné absolvovanie ZŠ,
    • zdravotná spôsobilosť,
    • uchádzač nesmie mať na konci 8 a na polroka 9 ročníka zníženú známku zo správania,
    • uchádzač nesmie vykazovať neospravedlnenú absenciu počas štúdia na ZŠ.

     

    Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas žiaka a jeho rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.